Skip to content
Home » வெற்றி எளிதல்ல

வெற்றி எளிதல்ல

வெற்றி எளிதல்ல 

வெற்றி எளிதல்ல  காற்றுக்கு ஒலி சுமையானால்  இசை கிடைப்பதில்லை    கல்லுக்கு உளி சுமையானால்  சிற்பம் கிடைப்பதில்லை  மண்ணுக்கு ஏர் சுமையானால்  விளைச்சல் கிடைப்பதில்லை  மண்ணிற்கு மழைத்துளி சுமையானால்  நீர்துளி கிடைப்பதில்லை  தாளுக்கு மை சுமையானால் … Read More »வெற்றி எளிதல்ல